Heilig Bloedprocessie Boxtel
Bijbelse groep

Schilddraagster


Adam en Eva
Adam en Eva

door de aartsengel uit het paradijs verdreven


Klaagvrouwen
Adam en Eva

De droefheid om het verspeelde geluk wordt verbeeld door de klaagvrouwen die liederen van droefheid voordragen


Bruidjes - in purper gekleed - bloemen strooiend
Bruidjes in purper

De bloemen die de bruidjes strooien, symboliseren de droefheid om de zondeval


Kaïn en Abel
Kaïn en Abel

In Kaïn en Abel werd de mensheid geconfronteerd met de eerste broedermoord


Klaagzangers
Klaagzangers


Jozuë en Kaleb met de druiventros
Kaïn en Abel


Verspieders
Verspieders

De verspieders werden door Mozes naar Kanaän gezonden om het land te verkennen. Zij keerden terug met tastbare bewijzen van de vruchtbaarheid van het beloofde land o.m. een zeer zware druiventros. De meeste vertelden echter schrikbarende verhalen over wat de joden in dat land zouden aantreffen. Zij begonnen tegen Jahweh te morren en met hen een groot gedeelte van het het volk


Rode bruidjes
Rode bruidjes

Bruidjes dansen op een melodie die door blokfluiters wordt gespeeld, daarbij geflankeerd door PX- dragers


Profeten en apostelen met gevolg (met zinspelingen op het Heilig Bloed) Deze groep wisselt steeds van volgorde

Mozes, de eerste der profeten met volgelingen

Mozes

Mozes maakte het bevel van God bekend over de te maken toebereidselen voor de uittocht uit Egypte: het slachten van het Paaslam en het bestrijken met het bloed van de deurposten door middel van een bos hysop. De begeleidende figuren dragen een lam, een bos hysop en een schaal

David, de koninklijke zanger met volgelingen

David

David bidt Psalm 21 voorzeggend de Kruisdood van Christus. De begeleiders dragen drie dobbelstenen, de doornen kroon en drie grote nagels

Jesaja, de voorzegger van de Man van Smarten en volgelingen
Jesaja tolk van Gods straffende gerechtigheid, kondigt de rampen aan, die het volk, dat Jahweh niet kennen wil, bedreigen. De twijg van Jesse’s stronk kondigt de komst van Christus aan. De gesel verbeeldt Zijn lijden. De ster het licht van de nieuwe, in God herboren wereld. De schaal met druiven is een beeld van de wijngaard des Heren, symbool van de komende kerk

Jeremia, de klaagzanger der Joodse trouweloosheid en volgelingen

Jeremia

Onvermoeid houdt Jeremia het uitverkoren volk zijn misdaden voor, opdat het tot inkeer kome en zijn dwaalwegen verlate. Jeremia’s begeleiders dragen een paar disteltakken, symbolen van berouw, een gebroken wijnkruik, die de ontrouw der Joodse priester voorstelt en een zwaard, dat herinnert aan de wrake Gods

Ezekiël, de boodschapper van Israëls ondergang en verheffing en volgelingen

Ezekiël

De maat is vol zegt de Profeet. Israël zal vergruizeld worden als een gebakken tegel en verstrooid als een vat tarwe in de wind. Maar gelouterd door het lijden zal het herboren worden tot een glorievolle toekomst. De symbolen wijzen alle op de ondergang van wat eens het Uitverkoren Volk was. Zo de tegel, die gebroken werd, het koren dat verloren ging en de weegschaal waarop zijn daden werden gewogen

Daniël, de boodschapper van het Rijk Gods en volgelingen

Daniël

Gods meest geliefde Volk zal de speelbal worden van een vreselijke aanval die vooral gericht zal zijn tegen zijn geloof. Maar het zal standvastig blijven en beloond worden met de komst van het ware Godsvolk in het ware Godsrijk. De begeleiders dragen een schotel met groenten. Deze herinnert aan het feit, dat Daniël die niet van heidense offerspijzen wilde eten door het gebruik van louter groenten een bloeiender gezondheid genoot dan de hovelingen van Nabuchodonosor. De diadeem wijst terug op Daniëls verheffing en de gebroken scepter stelt de val voor van het heidendom

Petrus, prins der Apostelen en volgelingen

Petrus

Petrus predikt volgens zijn eerste brief. Hij herinnert er aan, dat Christus ons door Zijn Kostbaar Bloed heeft vrijgekocht. De volgers dragen de lans, een stok met spons, de geselroede en het Kruis

Paulus van Tarsus, de Apostel en volgelingen
Niet langer zegt Paulus zijn wij vreemdelingen en gasten, maar(door het Doopsel) zijn wij geworden medeburgers en huisgenoten Gods. Het gevolg draagt doopschaal, doopkleed en doopkaars